ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್, ದೆಹಲಿ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

02 ಜೂನ್ 2023
59,980
-90.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಜೂನ್ 2023 60,070 +0.00
31 ಮೇ 2023 60,070 +20.00
30 ಮೇ 2023 60,050 +500.00
29 ಮೇ 2023 59,550 +80.00
28 ಮೇ 2023 59,470 +10.00
27 ಮೇ 2023 59,460 +0.00
26 ಮೇ 2023 59,460 -90.00
25 ಮೇ 2023 59,550 -370.00
24 ಮೇ 2023 59,920 -390.00
23 ಮೇ 2023 60,310 -20.00
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,070
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,070
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,070
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,070
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,070
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,480
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,460
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,410
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 59,910
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 60,070
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,130
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,420
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,141
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 59,420
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 59,900
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,660
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 54,870
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,686
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 55,790
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 59,420
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

02 ಜೂನ್ 2023
72,510.00
-60.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಜೂನ್ 2023 72,570 +470.00
31 ಮೇ 2023 72,100 +1,080.00
30 ಮೇ 2023 71,020 -40.00
29 ಮೇ 2023 71,060 -170.00
28 ಮೇ 2023 71,230 +0.00
27 ಮೇ 2023 71,230 +10.00
26 ಮೇ 2023 71,220 +1,080.00
25 ಮೇ 2023 70,140 -830.00
24 ಮೇ 2023 70,970 -1,090.00
23 ಮೇ 2023 72,060 -570.00
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,570
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,570
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,570
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,570
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,570
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,850
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,140
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,638
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 75,270
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 72,100
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,040
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,090
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,683
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 72,170
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,270
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,160
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,740
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,865
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 64,340
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 72,160
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ