ಮಣಿಪುರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಮಣಿಪುರ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಮಣಿಪುರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಮಣಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಣಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಚಾಂಡೆಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಚುರಾಚಂದಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಜಿರಿಬಾಮ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಕಾಚಿಂಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಇಲ್ಲ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಸೇನಾಪತಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಥೌಬಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಉಖ್ರುಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,580

ಮಣಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಚಾಂಡೆಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಚುರಾಚಂದಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಜಿರಿಬಾಮ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಕಾಚಿಂಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಇಲ್ಲ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಸೇನಾಪತಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಥೌಬಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಉಖ್ರುಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,600