ಮಣಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಣಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಚಾಂಡೆಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಚುರಾಚಂದಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಜಿರಿಬಾಮ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಕಾಚಿಂಗ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಇಲ್ಲ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಸೇನಾಪತಿ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಥೌಬಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಉಖ್ರುಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,860

ಮಣಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಚಾಂಡೆಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಚುರಾಚಂದಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಜಿರಿಬಾಮ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಕಾಚಿಂಗ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಇಲ್ಲ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಫೆರ್ಜಾಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಸೇನಾಪತಿ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಥೌಬಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಉಖ್ರುಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,300