ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ : ಚಿನ್ನದ ದರ

14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,800
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,800 +10.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,790 +270.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,520 +90.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,430 -30.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,460 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,460 +400.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,060 +10.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,050 +0.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,050 -310.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,360 -530.00
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,890
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,680
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,332
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,680
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (13 ಆಗಸ್ಟ್) 52,800
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,580
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,730
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,215
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,930
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,730
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,140
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,600
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,305
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,270
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,150
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,200
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,270
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,136
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,690
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,340
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
59,690.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,690 +0.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,690 +960.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,730 -580.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,310 -110.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,420 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,420 +1,680.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,740 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,740 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,730 -620.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,350 +370.00
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,690
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,730
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,633
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,600
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (13 ಆಗಸ್ಟ್) 59,690
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,120
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,930
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,264
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,960
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,960
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 64,080
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,710
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,749
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,830
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,710
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,700
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,390
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,184
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,700
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,610
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ