ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ : ಚಿನ್ನದ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
73,320
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,320 +770.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,550 +320.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,230 +10.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,220 +0.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,220 +280.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,940 +440.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,500 -110.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,610 +410.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,200 +340.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 70,860 +10.00
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,320
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,560
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,200
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,560
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 73,320
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,340
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,960
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,197
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,960
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 67,940
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,170
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,670
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,485
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 63,170
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,890
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,680
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,880
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,662
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,680
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,950
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
84,070.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 84,070 -330.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 84,400 +780.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,620 +10.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,610 +10.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,600 +170.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,430 +260.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,170 +210.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,960 +560.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,400 +1,040.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 81,360 +0.00
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 84,400
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 76,010
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,823
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 76,010
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 84,070
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,020
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,520
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,875
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,520
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 75,480
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,650
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,370
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,241
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,650
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,500
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,680
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,190
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,482
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,680
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,670
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ