ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್, ತೆಲಂಗಾಣ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
51,790
+200.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,590 -340.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,930 -720.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,650 +0.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,650 +0.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,650 +10.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,640 +270.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,370 +90.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,280 -30.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,310 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,310 +410.00
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,730
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,530
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,186
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,530
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 51,590
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,430
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,580
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,068
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,780
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,580
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,990
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,450
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,156
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,130
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,000
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,050
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,120
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,989
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,540
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,190
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
57,250.00
+140.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,110 -840.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,950 -1,580.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,530 +10.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,520 +0.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,520 +10.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,510 +950.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,560 -570.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,130 -120.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,250 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,240 +1,670.00
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,530
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,110
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,477
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,430
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 57,110
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,950
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,770
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,099
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,790
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,790
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,900
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,540
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,572
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,650
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,540
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,520
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,220
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,006
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,520
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,430
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ