ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಅಲ್ವಾರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಬನ್ಸ್ವಾರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಬಾರನ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಬಾರ್ಮರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಭಾರತ್ಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಭಿಲ್ವಾರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಬಿಕಾನೆರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಬುಂಡಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಚಿತ್ತರಗ arh 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಚುರು 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ದೌಸಾ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಧೌಲ್ಪುರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಡುಂಗರಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಗಂಗನಗರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಹನುಮನ್‌ಗ h 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಜೈಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಜಲೋರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
Hala ಲಾವರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಜುಂಜುನುನ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಜೋಧಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಕರೌಲಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಕೋಟಾ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ನಾಗೌರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಪಾಲಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ರಾಜಸಮಂದ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಸವೈಮಧೋಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಸಿಕಾರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಸಿರೋಹಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಟೋಂಕ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230
ಉದಯಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,230

ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಅಲ್ವಾರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಬನ್ಸ್ವಾರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಬಾರನ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಬಾರ್ಮರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಭಾರತ್ಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಭಿಲ್ವಾರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಬಿಕಾನೆರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಬುಂಡಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಚಿತ್ತರಗ arh 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಚುರು 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ದೌಸಾ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಧೌಲ್ಪುರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಡುಂಗರಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಗಂಗನಗರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಹನುಮನ್‌ಗ h 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಜೈಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಜಲೋರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
Hala ಲಾವರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಜುಂಜುನುನ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಜೋಧಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಕರೌಲಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಕೋಟಾ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ನಾಗೌರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಪಾಲಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ರಾಜಸಮಂದ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಸವೈಮಧೋಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಸಿಕಾರ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಸಿರೋಹಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಟೋಂಕ್ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270
ಉದಯಪುರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,270