ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಅಲ್ವಾರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಬನ್ಸ್ವಾರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಬಾರನ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಬಾರ್ಮರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಭಾರತ್ಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಭಿಲ್ವಾರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಬಿಕಾನೆರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಬುಂಡಿ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಚಿತ್ತರಗ arh 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಚುರು 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ದೌಸಾ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಧೌಲ್ಪುರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಡುಂಗರಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಗಂಗನಗರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಹನುಮನ್‌ಗ h 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಜೈಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಜಲೋರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
Hala ಲಾವರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಜುಂಜುನುನ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಜೋಧಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಕರೌಲಿ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಕೋಟಾ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ನಾಗೌರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಪಾಲಿ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ರಾಜಸಮಂದ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಸವೈಮಧೋಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಸಿಕಾರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಸಿರೋಹಿ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಟೋಂಕ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಉದಯಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820

ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಅಲ್ವಾರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಬನ್ಸ್ವಾರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಬಾರನ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಬಾರ್ಮರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಭಾರತ್ಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಭಿಲ್ವಾರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಬಿಕಾನೆರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಬುಂಡಿ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಚಿತ್ತರಗ arh 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಚುರು 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ದೌಸಾ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಧೌಲ್ಪುರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಡುಂಗರಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಗಂಗನಗರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಹನುಮನ್‌ಗ h 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಜೈಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಜಲೋರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
Hala ಲಾವರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಜುಂಜುನುನ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಜೋಧಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಕರೌಲಿ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಕೋಟಾ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ನಾಗೌರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಪಾಲಿ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ರಾಜಸಮಂದ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಸವೈಮಧೋಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಸಿಕಾರ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಸಿರೋಹಿ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಟೋಂಕ್ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಉದಯಪುರ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230