ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಅಲ್ವಾರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಬನ್ಸ್ವಾರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಬಾರನ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಬಾರ್ಮರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಭಾರತ್ಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಭಿಲ್ವಾರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಬಿಕಾನೆರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಬುಂಡಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಚಿತ್ತರಗ arh 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಚುರು 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ದೌಸಾ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಧೌಲ್ಪುರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಡುಂಗರಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಗಂಗನಗರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಹನುಮನ್‌ಗ h 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಜೈಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಜಲೋರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
Hala ಲಾವರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಜುಂಜುನುನ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಜೋಧಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಕರೌಲಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಕೋಟಾ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ನಾಗೌರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಪಾಲಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ರಾಜಸಮಂದ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಸವೈಮಧೋಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಸಿಕಾರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಸಿರೋಹಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಟೋಂಕ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320
ಉದಯಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,320

ರಾಜಸ್ಥಾನ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಅಲ್ವಾರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಬನ್ಸ್ವಾರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಬಾರನ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಬಾರ್ಮರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಭಾರತ್ಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಭಿಲ್ವಾರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಬಿಕಾನೆರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಬುಂಡಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಚಿತ್ತರಗ arh 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಚುರು 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ದೌಸಾ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಧೌಲ್ಪುರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಡುಂಗರಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಗಂಗನಗರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಹನುಮನ್‌ಗ h 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಜೈಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಜಲೋರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
Hala ಲಾವರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಜುಂಜುನುನ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಜೋಧಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಕರೌಲಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಕೋಟಾ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ನಾಗೌರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಪಾಲಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ರಾಜಸಮಂದ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಸವೈಮಧೋಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಸಿಕಾರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಸಿರೋಹಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಟೋಂಕ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680
ಉದಯಪುರ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,680