ಗೋವಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗೋವಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಮಾರ್ಗೊ 11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,320
ಪನಾಜಿ 11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,320

ಗೋವಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಮಾರ್ಗೊ 11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,000
ಪನಾಜಿ 11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,000