ಗೋವಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗೋವಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಮಾರ್ಗೊ 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,840
ಪನಾಜಿ 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,840

ಗೋವಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಮಾರ್ಗೊ 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,790
ಪನಾಜಿ 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,790