ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ, ಅಸ್ಸಾಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ : ಚಿನ್ನದ ದರ

ಇಂದು 29 ಜನವರಿ 2022
49,130
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
28 ಜನವರಿ 2022 49,130 -970.00
27 ಜನವರಿ 2022 50,100 +300.00
26 ಜನವರಿ 2022 49,800 +0.00
25 ಜನವರಿ 2022 49,800 +320.00
24 ಜನವರಿ 2022 49,480 -140.00
23 ಜನವರಿ 2022 49,620 +0.00
22 ಜನವರಿ 2022 49,620 +0.00
21 ಜನವರಿ 2022 49,620 +10.00
20 ಜನವರಿ 2022 49,610 +460.00
19 ಜನವರಿ 2022 49,150 +10.00
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 50,100
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 48,660
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 49,182
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 49,110
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (28 ಜನವರಿ) 49,130
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 49,890
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 48,610
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 49,265
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 48,820
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 49,110
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 50,570
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 48,200
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 49,457
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 48,850
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 48,800
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 49,430
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 47,470
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 48,511
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 47,510
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 49,190
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ಇಂದು 29 ಜನವರಿ 2022
63,530.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
28 ಜನವರಿ 2022 63,530 -2,180.00
27 ಜನವರಿ 2022 65,710 +120.00
26 ಜನವರಿ 2022 65,590 +0.00
25 ಜನವರಿ 2022 65,590 -870.00
24 ಜನವರಿ 2022 66,460 -590.00
23 ಜನವರಿ 2022 67,050 +0.00
22 ಜನವರಿ 2022 67,050 +0.00
21 ಜನವರಿ 2022 67,050 +1,000.00
20 ಜನವರಿ 2022 66,050 +1,420.00
19 ಜನವರಿ 2022 64,630 +1,150.00
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 67,050
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,970
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 64,106
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,750
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (28 ಜನವರಿ) 63,530
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 64,110
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,750
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,216
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,220
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,750
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,860
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,210
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,346
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 66,180
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 63,210
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 67,830
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,140
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 64,548
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 61,140
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 66,590
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ