ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ, ಅಸ್ಸಾಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ : ಚಿನ್ನದ ದರ

14 ಜುಲೈ 2024
73,590
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
13 ಜುಲೈ 2024 73,590 +0.00
12 ಜುಲೈ 2024 73,590 -20.00
11 ಜುಲೈ 2024 73,610 +620.00
10 ಜುಲೈ 2024 72,990 +280.00
09 ಜುಲೈ 2024 72,710 +90.00
08 ಜುಲೈ 2024 72,620 -690.00
07 ಜುಲೈ 2024 73,310 +10.00
06 ಜುಲೈ 2024 73,300 +0.00
05 ಜುಲೈ 2024 73,300 +290.00
04 ಜುಲೈ 2024 73,010 +400.00
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,610
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,810
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,948
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 71,880
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (13 ಜುಲೈ) 73,590
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,210
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,260
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,890
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 71,910
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 71,810
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,750
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,920
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,450
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 70,920
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 71,900
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,150
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,400
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,457
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,400
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 70,690
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

14 ಜುಲೈ 2024
93,300.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
13 ಜುಲೈ 2024 93,300 +10.00
12 ಜುಲೈ 2024 93,290 -1,030.00
11 ಜುಲೈ 2024 94,320 +1,160.00
10 ಜುಲೈ 2024 93,160 +60.00
09 ಜುಲೈ 2024 93,100 +350.00
08 ಜುಲೈ 2024 92,750 -960.00
07 ಜುಲೈ 2024 93,710 +10.00
06 ಜುಲೈ 2024 93,700 +0.00
05 ಜುಲೈ 2024 93,700 +570.00
04 ಜುಲೈ 2024 93,130 +1,050.00
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 94,320
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 89,780
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 92,772
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 89,780
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (13 ಜುಲೈ) 93,300
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 94,170
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 87,360
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 89,741
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 91,950
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 89,620
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 96,490
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 81,140
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 88,391
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 81,280
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 91,950
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 84,200
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 75,830
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,933
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,830
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 80,990
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ