ಬಾಗೇಶ್ವರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಾಗೇಶ್ವರ : ಚಿನ್ನದ ದರ

08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023
57,150
-10.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
07 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,160 +220.00
06 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,940 +400.00
05 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,540 +0.00
04 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,540 +0.00
03 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 56,540 -1,240.00
02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,780 -80.00
01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,860 +720.00
31 ಜನವರಿ 2023 57,140 +110.00
30 ಜನವರಿ 2023 57,030 -200.00
29 ಜನವರಿ 2023 57,230 +10.00
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 57,860
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 56,540
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,051
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 57,860
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (07 ಫೆಬ್ರವರಿ) 57,160
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 57,230
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,070
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 56,430
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 55,070
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 57,140
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 55,100
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 53,440
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 54,414
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 53,840
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 55,070
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,210
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 50,260
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,178
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 50,610
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 52,870
ಬಾಗೇಶ್ವರ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಾಗೇಶ್ವರ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023
67,670.00
+170.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
07 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,500 -100.00
06 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,600 -190.00
05 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790 +10.00
04 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,780 +0.00
03 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,780 -2,660.00
02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 70,440 +440.00
01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 70,000 +1,040.00
31 ಜನವರಿ 2023 68,960 +230.00
30 ಜನವರಿ 2023 68,730 +270.00
29 ಜನವರಿ 2023 68,460 +10.00
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 70,440
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 67,500
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 68,413
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 70,000
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (07 ಫೆಬ್ರವರಿ) 67,500
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 69,900
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,030
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 68,907
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 69,340
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 68,960
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 69,730
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 65,020
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 67,901
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 65,200
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 69,330
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,300
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,460
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 61,350
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 58,990
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 63,300
ಬಾಗೇಶ್ವರ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ