ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
58,950
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,950 -260.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,210 +0.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,210 +0.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,210 +130.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,080 -560.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,640 +160.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,480 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,480 +240.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,240 +0.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,240 +10.00
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,640
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,800
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,244
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,580
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 58,950
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,620
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,390
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,049
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,430
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,530
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,110
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,350
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,316
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,350
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 60,110
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,270
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,230
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,224
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,270
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,350
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
72,110.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,110 -1,220.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,330 +0.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,330 +10.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,320 +260.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,060 -150.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,210 +670.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,540 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,530 +420.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,110 +10.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,100 +10.00
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,950
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,830
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,656
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 74,940
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 72,110
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,520
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,000
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,178
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 74,170
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,520
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,530
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,030
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,728
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 70,030
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,610
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,090
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,400
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,558
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,810
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 70,020
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ