ಅಸ್ಸಾಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಅಸ್ಸಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಅಸ್ಸಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಸ್ಸಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಕ್ಸ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಕ್ಯಾಚರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಚರೈಡಿಯೊ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಚಿರಾಂಗ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಡರಂಗ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಧೆಮಾಜಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಧುಬುರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ದಿಬ್ರುಗರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಗೋಲ್ಪಾರ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಹೈಲಕಂಡಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಹೊಜೈ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಜೋರ್ಹತ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಕಮ್ರಪ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಕಮ್ರಪ್ ಮೆಟ್ರೋ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಲಖಿಂಪುರ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಮಜುಲಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ನಾಗಾನ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ನಲ್ಬಾರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಸೋನಿತ್ಪುರ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಉದಲ್ಗುರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,130

ಅಸ್ಸಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಕ್ಸ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಕ್ಯಾಚರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಚರೈಡಿಯೊ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಚಿರಾಂಗ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಡರಂಗ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಧೆಮಾಜಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಧುಬುರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ದಿಬ್ರುಗರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಗೋಲ್ಪಾರ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಹೈಲಕಂಡಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಹೊಜೈ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಜೋರ್ಹತ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಕಮ್ರಪ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಕಮ್ರಪ್ ಮೆಟ್ರೋ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಲಖಿಂಪುರ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಮಜುಲಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ನಾಗಾನ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ನಲ್ಬಾರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಸೋನಿತ್ಪುರ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಉದಲ್ಗುರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,530