ಅಸ್ಸಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಸ್ಸಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಕ್ಸ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಕ್ಯಾಚರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಚರೈಡಿಯೊ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಚಿರಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಡರಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಧೆಮಾಜಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಧುಬುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ದಿಬ್ರುಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಗೋಲ್ಪಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಹೈಲಕಂಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಹೊಜೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಜೋರ್ಹತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಕಮ್ರಪ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಕಮ್ರಪ್ ಮೆಟ್ರೋ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಲಖಿಂಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಮಜುಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ನಾಗಾನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ನಲ್ಬಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಸೋನಿತ್ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಉದಲ್ಗುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,260

ಅಸ್ಸಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಕ್ಸ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಕ್ಯಾಚರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಚರೈಡಿಯೊ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಚಿರಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಡರಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಧೆಮಾಜಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಧುಬುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ದಿಬ್ರುಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಗೋಲ್ಪಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಹೈಲಕಂಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಹೊಜೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಜೋರ್ಹತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಕಮ್ರಪ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಕಮ್ರಪ್ ಮೆಟ್ರೋ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಲಖಿಂಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಮಜುಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ನಾಗಾನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ನಲ್ಬಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಸೋನಿತ್ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಉದಲ್ಗುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,810