ಹರಿಯಾಣ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಹರಿಯಾಣ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಹರಿಯಾಣ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಭಿವಾನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಫರಿದಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಗುರಗಾಂವ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಹಿಸಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಜಜ್ಜರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಜಿಂದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಕೈತಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಕರ್ನಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಮೇವಾತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಪಂಚಕುಲ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಪಾಣಿಪತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ರೇವಾರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ರೋಹ್ಟಕ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಸಿರ್ಸಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಸೋನಿಪತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370
ಯಮುನನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,370

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಭಿವಾನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಫರಿದಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಗುರಗಾಂವ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಹಿಸಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಜಜ್ಜರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಜಿಂದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಕೈತಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಕರ್ನಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಮೇವಾತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಪಂಚಕುಲ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಪಾಣಿಪತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ರೇವಾರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ರೋಹ್ಟಕ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಸಿರ್ಸಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಸೋನಿಪತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310
ಯಮುನನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,310