ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಭಿವಾನಿ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಫರಿದಾಬಾದ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಗುರಗಾಂವ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಹಿಸಾರ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಜಜ್ಜರ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಜಿಂದ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಕೈತಾಲ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಕರ್ನಾಲ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 27 ಮೇ 2024 71,810
ಮೇವಾತ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಪಂಚಕುಲ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಪಾಣಿಪತ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ರೇವಾರಿ 27 ಮೇ 2024 71,810
ರೋಹ್ಟಕ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಸಿರ್ಸಾ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಸೋನಿಪತ್ 27 ಮೇ 2024 71,810
ಯಮುನನಗರ 27 ಮೇ 2024 71,810

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಭಿವಾನಿ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಫರಿದಾಬಾದ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಗುರಗಾಂವ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಹಿಸಾರ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಜಜ್ಜರ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಜಿಂದ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಕೈತಾಲ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಕರ್ನಾಲ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 27 ಮೇ 2024 91,920
ಮೇವಾತ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಪಂಚಕುಲ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಪಾಣಿಪತ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ರೇವಾರಿ 27 ಮೇ 2024 91,920
ರೋಹ್ಟಕ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಸಿರ್ಸಾ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಸೋನಿಪತ್ 27 ಮೇ 2024 91,920
ಯಮುನನಗರ 27 ಮೇ 2024 91,920