ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಭಿವಾನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಫರಿದಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಗುರಗಾಂವ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಹಿಸಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಜಜ್ಜರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಜಿಂದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಕೈತಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಕರ್ನಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಮೇವಾತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಪಂಚಕುಲ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಪಾಣಿಪತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ರೇವಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ರೋಹ್ಟಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಸಿರ್ಸಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಸೋನಿಪತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060
ಯಮುನನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,060

ಹರಿಯಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಭಿವಾನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಫರಿದಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಗುರಗಾಂವ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಹಿಸಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಜಜ್ಜರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಜಿಂದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಕೈತಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಕರ್ನಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಮೇವಾತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಪಂಚಕುಲ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಪಾಣಿಪತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ರೇವಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ರೋಹ್ಟಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಸಿರ್ಸಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಸೋನಿಪತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590
ಯಮುನನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,590