ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್, ದೆಹಲಿ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
57,640
-130.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 57,770 -750.00
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,520 -240.00
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,760 -260.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,020 +10.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,010 +0.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,010 +120.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,890 -550.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,440 +150.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,290 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,280 +240.00
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,440
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,770
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,970
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,380
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 57,770
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,430
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,200
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,855
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,230
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,340
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,910
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,160
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,120
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,160
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 59,910
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,070
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,040
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,030
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,070
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,160
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
70,490.00
+100.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 70,390 -1,150.00
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,540 -330.00
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,870 -1,220.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,090 +10.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,080 +0.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,080 +260.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,820 -140.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,960 +660.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,300 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,290 +420.00
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,710
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,390
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,283
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 74,690
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 70,390
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,270
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,760
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,940
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 73,930
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,270
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,280
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,790
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,485
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 69,790
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,360
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,850
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,170
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,322
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,570
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 69,790
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ