ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ದ್ವಾರಕಾ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ನರೇಲಾ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ನವ ದೆಹಲಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ರೋಹಿಣಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ಸಾಕೇತ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ಶಹದಾರ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,270

ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ದ್ವಾರಕಾ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ನರೇಲಾ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ನವ ದೆಹಲಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ರೋಹಿಣಿ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ಸಾಕೇತ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ಶಹದಾರ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 71,750