ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ದ್ವಾರಕಾ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ನರೇಲಾ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ನವ ದೆಹಲಿ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ರೋಹಿಣಿ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ಸಾಕೇತ್ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ಶಹದಾರ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,430

ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ದ್ವಾರಕಾ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ನರೇಲಾ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ನವ ದೆಹಲಿ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ರೋಹಿಣಿ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ಸಾಕೇತ್ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ಶಹದಾರ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 66,430