ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ದ್ವಾರಕಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ನರೇಲಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ನವ ದೆಹಲಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ರೋಹಿಣಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ಸಾಕೇತ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ಶಹದಾರ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,220

ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ದ್ವಾರಕಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ನರೇಲಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ನವ ದೆಹಲಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ರೋಹಿಣಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ಸಾಕೇತ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ಶಹದಾರ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 64,490