ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,370
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,370
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,370
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,370

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,980
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,980
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,980
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,980