ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,570
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,570
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,570
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,570

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 65,090
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 65,090
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 65,090
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 65,090