ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 21 ಜನವರಿ 2022 49,770
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 21 ಜನವರಿ 2022 49,770
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 21 ಜನವರಿ 2022 49,770
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 21 ಜನವರಿ 2022 49,770

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 21 ಜನವರಿ 2022 66,250
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 21 ಜನವರಿ 2022 66,250
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 21 ಜನವರಿ 2022 66,250
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 21 ಜನವರಿ 2022 66,250