ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 22 ಜೂನ್ 2024 72,000
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 22 ಜೂನ್ 2024 72,000
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 22 ಜೂನ್ 2024 72,000
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 22 ಜೂನ್ 2024 72,000

ಸಿಕ್ಕಿಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 22 ಜೂನ್ 2024 89,860
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 22 ಜೂನ್ 2024 89,860
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 22 ಜೂನ್ 2024 89,860
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 22 ಜೂನ್ 2024 89,860