ಪಥನಂತಿಟ್ಟ, ಕೇರಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಥನಂತಿಟ್ಟ : ಚಿನ್ನದ ದರ

23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
59,290
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,290 +120.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,170 -560.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,730 +160.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,570 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,570 +240.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,330 +10.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,320 +0.00
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,320 +440.00
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,880 -20.00
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,900 -40.00
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,730
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,880
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,330
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,660
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,290
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,710
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,480
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,135
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,520
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,620
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,200
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,440
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,403
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,440
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 60,200
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,360
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,310
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,311
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,360
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,430
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಥನಂತಿಟ್ಟ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
73,430.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,430 +260.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,170 -140.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,310 +670.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,640 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,640 +430.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,210 +0.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,210 +10.00
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,200 +1,260.00
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 70,940 -490.00
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,430 -490.00
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,060
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,940
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,691
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 75,050
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 73,430
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,630
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,100
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,285
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 74,280
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,630
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,640
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,130
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,836
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 70,130
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,720
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,200
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,500
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,663
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,920
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 70,120
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ