ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಚಂಬಾ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಕಾಂಗ್ರಾ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಕಿನ್ನೌರ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಕುಲ್ಲು 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಲಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಮಂಡಿ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಶಿಮ್ಲಾ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಸಿರ್ಮೌರ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಸೋಲನ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380
ಉನಾ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 49,380

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಚಂಬಾ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಕಾಂಗ್ರಾ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಕಿನ್ನೌರ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಕುಲ್ಲು 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಲಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಮಂಡಿ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಶಿಮ್ಲಾ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಸಿರ್ಮೌರ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಸೋಲನ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760
ಉನಾ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 67,760