ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಚಂಬಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಕಾಂಗ್ರಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಕಿನ್ನೌರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಕುಲ್ಲು 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಲಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಮಂಡಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಶಿಮ್ಲಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಸಿರ್ಮೌರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಸೋಲನ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900
ಉನಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 52,900

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಚಂಬಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಕಾಂಗ್ರಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಕಿನ್ನೌರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಕುಲ್ಲು 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಲಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಮಂಡಿ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಶಿಮ್ಲಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಸಿರ್ಮೌರ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಸೋಲನ್ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340
ಉನಾ 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 63,340