ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಚಂಬಾ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಕಾಂಗ್ರಾ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಕಿನ್ನೌರ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಕುಲ್ಲು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಲಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಮಂಡಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಶಿಮ್ಲಾ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಸಿರ್ಮೌರ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಸೋಲನ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070
ಉನಾ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,070

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಚಂಬಾ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಕಾಂಗ್ರಾ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಕಿನ್ನೌರ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಕುಲ್ಲು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಲಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಮಂಡಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಶಿಮ್ಲಾ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಸಿರ್ಮೌರ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಸೋಲನ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780
ಉನಾ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,780