ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ, ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ : ಚಿನ್ನದ ದರ

02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023
63,370
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 63,370 +730.00
30 ನವೆಂಬರ್ 2023 62,640 -330.00
29 ನವೆಂಬರ್ 2023 62,970 +350.00
28 ನವೆಂಬರ್ 2023 62,620 +950.00
27 ನವೆಂಬರ್ 2023 61,670 +0.00
26 ನವೆಂಬರ್ 2023 61,670 +10.00
25 ನವೆಂಬರ್ 2023 61,660 +0.00
24 ನವೆಂಬರ್ 2023 61,660 +310.00
23 ನವೆಂಬರ್ 2023 61,350 +60.00
22 ನವೆಂಬರ್ 2023 61,290 -180.00
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,370
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,370
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,370
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,370
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,370
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,970
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,860
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 61,071
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 60,960
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 62,640
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,430
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 56,640
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,291
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 57,590
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 61,080
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,640
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,380
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,006
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,580
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 57,590
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023
77,800.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 77,800 +410.00
30 ನವೆಂಬರ್ 2023 77,390 +1,150.00
29 ನವೆಂಬರ್ 2023 76,240 +670.00
28 ನವೆಂಬರ್ 2023 75,570 +1,290.00
27 ನವೆಂಬರ್ 2023 74,280 +10.00
26 ನವೆಂಬರ್ 2023 74,270 +10.00
25 ನವೆಂಬರ್ 2023 74,260 +0.00
24 ನವೆಂಬರ್ 2023 74,260 +1,020.00
23 ನವೆಂಬರ್ 2023 73,240 +130.00
22 ನವೆಂಬರ್ 2023 73,110 -460.00
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,800
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 77,800
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 77,800
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,800
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,800
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,390
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,210
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,793
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 71,500
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 77,390
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,060
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 66,830
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,706
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 69,890
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 71,850
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,950
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,880
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,290
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 74,940
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 69,890
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ