ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಅಲಿಗ .್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಅಲಹಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಅಮ್ರೋಹಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
Ura ರಯ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಅಜಮ್‌ಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬಾಗಪತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬಹ್ರೇಚ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬಲ್ಲಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬಲರಾಂಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬಂಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬರಾಬಂಕಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬರೇಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬಸ್ತಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬಿಜ್ನೋರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬುಡಾನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಚಂದೌಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಡಿಯೋರಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಇಟಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಇಟಾವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಫೈಜಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಫತೇಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಗಾಜಿಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಗೊಂಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಹಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಹತ್ರಸ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಜಲಾನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಜೌನ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
Han ಾನ್ಸಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಕೌಶಂಬಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಕುಶಿನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಲಖಿಂಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಲಲಿತಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಲಕ್ನೋ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮಹೋಬಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮಥುರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮೀರತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಮುಜಫರ್ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಪಿಲಿಭಿತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ರೇ ಬರೇಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ರಾಂಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಸಂಭಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಶಹಜಹಾನಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಶಾಮ್ಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಶ್ರಾವಸ್ತಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಸೀತಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಸೋನ್ಭದ್ರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ಉನ್ನಾವೊ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390
ವಾರಣಾಸಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,390

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಅಲಿಗ .್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಅಲಹಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಅಮ್ರೋಹಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
Ura ರಯ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಅಜಮ್‌ಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬಾಗಪತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬಹ್ರೇಚ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬಲ್ಲಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬಲರಾಂಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬಂಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬರಾಬಂಕಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬರೇಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬಸ್ತಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬಿಜ್ನೋರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬುಡಾನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಚಂದೌಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಡಿಯೋರಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಇಟಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಇಟಾವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಫೈಜಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಫತೇಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಗಾಜಿಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಗೊಂಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಹಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಹತ್ರಸ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಜಲಾನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಜೌನ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
Han ಾನ್ಸಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಕೌಶಂಬಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಕುಶಿನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಲಖಿಂಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಲಲಿತಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಲಕ್ನೋ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮಹೋಬಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮಥುರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮೀರತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಮುಜಫರ್ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಪಿಲಿಭಿತ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ರೇ ಬರೇಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ರಾಂಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಸಂಭಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಶಹಜಹಾನಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಶಾಮ್ಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಶ್ರಾವಸ್ತಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಸೀತಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಸೋನ್ಭದ್ರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ಉನ್ನಾವೊ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340
ವಾರಣಾಸಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,340