ಮಿಜೋರಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಿಜೋರಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 49,040
ಚಂಪೈ 17 ಜನವರಿ 2022 49,040
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 17 ಜನವರಿ 2022 49,040
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 17 ಜನವರಿ 2022 49,040
ಲುಂಗ್ಲೆ 17 ಜನವರಿ 2022 49,040
ಮಾಮಿತ್ 17 ಜನವರಿ 2022 49,040
ಸೈಹಾ 17 ಜನವರಿ 2022 49,040
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 17 ಜನವರಿ 2022 49,040

ಮಿಜೋರಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,620
ಚಂಪೈ 17 ಜನವರಿ 2022 63,620
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,620
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 17 ಜನವರಿ 2022 63,620
ಲುಂಗ್ಲೆ 17 ಜನವರಿ 2022 63,620
ಮಾಮಿತ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,620
ಸೈಹಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,620
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,620