ಮಿಜೋರಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಿಜೋರಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,310
ಚಂಪೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,310
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,310
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,310
ಲುಂಗ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,310
ಮಾಮಿತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,310
ಸೈಹಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,310
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,310

ಮಿಜೋರಾಂ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,870
ಚಂಪೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,870
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,870
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,870
ಲುಂಗ್ಲೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,870
ಮಾಮಿತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,870
ಸೈಹಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,870
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,870