ಉನಕೋಟಿ, ತ್ರಿಪುರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉನಕೋಟಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,590
+150.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,440 -40.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,480 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,470 +400.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,070 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,070 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,060 -320.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,380 -520.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,900 +1,110.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,790 +100.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,690 -50.00
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,900
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,690
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,235
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,690
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (10 ಆಗಸ್ಟ್) 52,440
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,590
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,740
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,227
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,940
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,740
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,160
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,610
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,317
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,290
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,160
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,210
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,280
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,149
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,710
ಉನಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,350
ಉನಕೋಟಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉನಕೋಟಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
59,190.00
-130.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,320 -120.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,440 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,430 +1,670.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,760 +10.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,750 +0.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,750 -620.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,370 +370.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,000 +160.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,840 -770.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,610 +630.00
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,440
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,750
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,427
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,610
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (10 ಆಗಸ್ಟ್) 59,320
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,140
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,940
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,277
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,970
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,980
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 64,090
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,730
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,763
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,850
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,730
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,720
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,410
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,200
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,720
ಉನಕೋಟಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,630
ಉನಕೋಟಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ