ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ : ಚಿನ್ನದ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
73,010
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,010 +760.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,250 +330.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,920 +0.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,920 +10.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,910 +280.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,630 +430.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,200 -100.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,300 +400.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 70,900 +340.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 70,560 +0.00
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,010
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,270
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,900
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,270
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 73,010
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,050
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,690
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 65,918
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,690
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 67,650
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,900
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,410
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,221
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,900
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,620
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,410
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,620
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,397
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,410
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,680
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
83,720.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,720 -320.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 84,040 +780.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,260 +0.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,260 +10.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,250 +170.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,080 +270.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,810 +200.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,610 +560.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,050 +1,030.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 81,020 +10.00
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 84,040
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 75,690
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,476
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,690
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 83,720
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,700
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,210
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,558
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,210
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 75,160
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,350
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,080
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,941
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,350
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,200
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,370
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,890
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,176
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,370
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,360
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ