ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,100
+260.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,840 +10.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,830 +0.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,830 -310.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,140 -520.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,660 +1,110.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,550 +90.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,460 -50.00
31 ಜುಲೈ 2022 51,510 -1,310.00
30 ಜುಲೈ 2022 52,820 +300.00
29 ಜುಲೈ 2022 52,520 +600.00
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,660
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,460
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,901
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,460
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (07 ಆಗಸ್ಟ್) 51,840
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,360
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,510
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,999
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,710
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,510
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,930
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,380
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,088
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,060
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 51,930
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,980
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,050
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,922
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,480
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,120
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
58,480.00
+980.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,500 +10.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,490 +0.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,490 -610.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,100 +360.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,740 +160.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,580 -770.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,350 +630.00
31 ಜುಲೈ 2022 57,720 -1,600.00
30 ಜುಲೈ 2022 59,320 +340.00
29 ಜುಲೈ 2022 58,980 +2,840.00
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 58,350
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,490
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,750
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,350
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (07 ಆಗಸ್ಟ್) 57,500
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,870
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,700
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,022
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,710
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,720
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,810
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,460
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,491
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,570
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,460
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,430
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,140
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,924
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,430
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,350
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ