ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಬದ್ಗಂ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಬಂಡಿಪೋರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ದೋಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಜಮ್ಮು 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಕಥುವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಕುಲ್ಗಂ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಕುಪ್ವಾರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಲೇಹ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಪೂಂಚ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಪುಲ್ವಾಮಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ರಾಜೌರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ರಾಂಬನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ರಿಯಾಸಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಸಾಂಬಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಶೋಪಿಯನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಶ್ರೀನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460
ಉಧಂಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,460

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಬದ್ಗಂ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಬಂಡಿಪೋರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ದೋಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಜಮ್ಮು 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಕಥುವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಕುಲ್ಗಂ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಕುಪ್ವಾರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಲೇಹ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಪೂಂಚ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಪುಲ್ವಾಮಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ರಾಜೌರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ರಾಂಬನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ರಿಯಾಸಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಸಾಂಬಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಶೋಪಿಯನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಶ್ರೀನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440
ಉಧಂಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,440