ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಬದ್ಗಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಬಂಡಿಪೋರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ದೋಡಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಜಮ್ಮು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಕಥುವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಕುಲ್ಗಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಕುಪ್ವಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಲೇಹ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಪೂಂಚ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಪುಲ್ವಾಮಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ರಾಜೌರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ರಾಂಬನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ರಿಯಾಸಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಸಾಂಬಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಶೋಪಿಯನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಶ್ರೀನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240
ಉಧಂಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,240

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಬದ್ಗಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಬಂಡಿಪೋರಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ದೋಡಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಜಮ್ಮು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಕಥುವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಕುಲ್ಗಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಕುಪ್ವಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಲೇಹ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಪೂಂಚ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಪುಲ್ವಾಮಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ರಾಜೌರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ರಾಂಬನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ರಿಯಾಸಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಸಾಂಬಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಶೋಪಿಯನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಶ್ರೀನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790
ಉಧಂಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,790