ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

19 ಜುಲೈ 2024
73,610
-820.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
18 ಜುಲೈ 2024 74,430 +70.00
17 ಜುಲೈ 2024 74,360 -150.00
16 ಜುಲೈ 2024 74,510 +800.00
15 ಜುಲೈ 2024 73,710 +210.00
14 ಜುಲೈ 2024 73,500 +0.00
13 ಜುಲೈ 2024 73,500 +10.00
12 ಜುಲೈ 2024 73,490 -20.00
11 ಜುಲೈ 2024 73,510 +620.00
10 ಜುಲೈ 2024 72,890 +270.00
09 ಜುಲೈ 2024 72,620 +100.00
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,510
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,710
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,176
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 71,780
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (18 ಜುಲೈ) 74,430
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,120
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,170
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,765
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 71,810
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 71,720
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,650
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,820
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,354
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 70,830
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 71,810
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,050
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,310
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,363
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,310
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 70,600
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

19 ಜುಲೈ 2024
89,970.00
-1,900.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
18 ಜುಲೈ 2024 91,870 -170.00
17 ಜುಲೈ 2024 92,040 -1,830.00
16 ಜುಲೈ 2024 93,870 +1,160.00
15 ಜುಲೈ 2024 92,710 -470.00
14 ಜುಲೈ 2024 93,180 +10.00
13 ಜುಲೈ 2024 93,170 +10.00
12 ಜುಲೈ 2024 93,160 -1,040.00
11 ಜುಲೈ 2024 94,200 +1,170.00
10 ಜುಲೈ 2024 93,030 +50.00
09 ಜುಲೈ 2024 92,980 +350.00
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 94,200
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 89,660
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 92,612
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 89,660
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (18 ಜುಲೈ) 91,870
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 94,050
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 87,250
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 89,542
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 91,830
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 89,500
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 96,370
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 81,030
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 88,274
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 81,170
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 91,830
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 84,090
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 75,730
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,825
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,730
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 80,880
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ