ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ, ಮಣಿಪುರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

02 ಮಾರ್ಚ್ 2024
63,940
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 63,940 +1,070.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,870 +320.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,550 -90.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,640 +170.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,470 -160.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,630 +0.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,630 +10.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,620 +360.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,260 -160.00
21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,420 +0.00
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,940
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,940
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,940
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,940
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,940
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,150
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,660
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,467
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 63,150
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,870
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,660
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,860
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,645
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,660
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,930
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,970
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,330
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,775
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,540
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,520
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

02 ಮಾರ್ಚ್ 2024
72,500.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 72,500 +1,020.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,480 +2,120.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,360 -350.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,710 -260.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,970 -1,010.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,980 +10.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,970 +10.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,960 +220.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,740 -440.00
21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,180 -570.00
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,500
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,500
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,500
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,500
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,500
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,630
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,360
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,223
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,630
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,480
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,660
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,170
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,463
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,660
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,650
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 78,020
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,640
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,860
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 78,010
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 74,620
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ