ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಿಮಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಕಿಫೆರೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಕೊಹಿಮಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಸೋಮ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಪೆರೆನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಫೆಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ವೋಖಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,520

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಿಮಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಕಿಫೆರೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಕೊಹಿಮಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಸೋಮ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಪೆರೆನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಫೆಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ವೋಖಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,180