ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಅಕೋಲಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಅಮರಾವತಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
U ರಂಗಾಬಾದ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಭಂಡಾರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಬಿಡ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಬುಲ್ಖಾನಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಚಂದ್ರಪುರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಧುಲೆ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಗೊಂಡಿಯಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಹಿಂಗೋಲಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಜಲ್ನಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಲಾತೂರ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಮುಂಬೈ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ನಾಗ್ಪುರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ನಾಂದೇಡ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ನಾಸಿಕ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಪಾಲ್ಘರ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಪರಭಾನಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಪುಣೆ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ರಾಯಗ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ರತ್ನಾಗಿರಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಸಾಂಗ್ಲಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಸತಾರಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಸೋಲಾಪುರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಥಾಣೆ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ವಾರ್ಧಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ವಾಶಿಮ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820
ಯವತ್ಮಾಲ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 53,820

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಅಕೋಲಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಅಮರಾವತಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
U ರಂಗಾಬಾದ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಭಂಡಾರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಬಿಡ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಬುಲ್ಖಾನಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಚಂದ್ರಪುರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಧುಲೆ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಗೊಂಡಿಯಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಹಿಂಗೋಲಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಜಲ್ನಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಲಾತೂರ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಮುಂಬೈ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ನಾಗ್ಪುರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ನಾಂದೇಡ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ನಾಸಿಕ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಪಾಲ್ಘರ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಪರಭಾನಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಪುಣೆ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ರಾಯಗ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ರತ್ನಾಗಿರಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಸಾಂಗ್ಲಿ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಸತಾರಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಸೋಲಾಪುರ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಥಾಣೆ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ವಾರ್ಧಾ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ವಾಶಿಮ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230
ಯವತ್ಮಾಲ್ 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 66,230