ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಾಸರಗೋಡು : ಚಿನ್ನದ ದರ

07 ಜೂನ್ 2023
60,130
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
06 ಜೂನ್ 2023 60,130 +180.00
05 ಜೂನ್ 2023 59,950 +240.00
04 ಜೂನ್ 2023 59,710 +0.00
03 ಜೂನ್ 2023 59,710 +10.00
02 ಜೂನ್ 2023 59,700 -660.00
01 ಜೂನ್ 2023 60,360 +10.00
31 ಮೇ 2023 60,350 +10.00
30 ಮೇ 2023 60,340 +510.00
29 ಮೇ 2023 59,830 +80.00
28 ಮೇ 2023 59,750 +10.00
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,360
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,700
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,927
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,360
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (06 ಜೂನ್) 60,130
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,770
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,740
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,698
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 60,200
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 60,350
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,420
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,710
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,430
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 59,710
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 60,190
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,950
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,130
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,963
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 56,060
ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 59,700
ಕಾಸರಗೋಡು - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಾಸರಗೋಡು : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

07 ಜೂನ್ 2023
72,250.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
06 ಜೂನ್ 2023 72,250 +60.00
05 ಜೂನ್ 2023 72,190 -110.00
04 ಜೂನ್ 2023 72,300 +10.00
03 ಜೂನ್ 2023 72,290 +0.00
02 ಜೂನ್ 2023 72,290 -630.00
01 ಜೂನ್ 2023 72,920 +480.00
31 ಮೇ 2023 72,440 +1,080.00
30 ಮೇ 2023 71,360 -40.00
29 ಮೇ 2023 71,400 -170.00
28 ಮೇ 2023 71,570 +0.00
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,920
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,190
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,373
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,920
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (06 ಜೂನ್) 72,250
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 78,230
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,480
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,990
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 75,630
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 72,440
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,410
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,430
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 75,040
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 72,510
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,630
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,510
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 62,030
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 67,185
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 64,650
ಕಾಸರಗೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 72,510
ಕಾಸರಗೋಡು - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ