ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಬಾಲೇಶ್ವರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಬರ್ಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಭದ್ರಾಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಬೋಲಂಗೀರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಬೌಧ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಕಟಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ದಿಯೋಗ .್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಧೆಂಕನಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಗಜಪತಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಗಂಜಾಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಜಗತ್ಸಿಂಗ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಜಜ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಕಲಹಂಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಕಂಧಮಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಕೇಂದ್ರಪಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಖೋರ್ಧಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಕೊರಪುತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ನಬರಂಗಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ನಾಯಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ನುಪರ್ಹಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಪುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ರಾಯಗಡ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಸಂಬಲ್ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಸೋನಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120
ಸುಂದರ್‌ಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,120

ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಬಾಲೇಶ್ವರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಬರ್ಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಭದ್ರಾಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಬೋಲಂಗೀರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಬೌಧ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಕಟಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ದಿಯೋಗ .್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಧೆಂಕನಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಗಜಪತಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಗಂಜಾಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಜಗತ್ಸಿಂಗ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಜಜ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಕಲಹಂಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಕಂಧಮಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಕೇಂದ್ರಪಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಖೋರ್ಧಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಕೊರಪುತ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ನಬರಂಗಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ನಾಯಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ನುಪರ್ಹಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಪುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ರಾಯಗಡ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಸಂಬಲ್ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಸೋನಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730
ಸುಂದರ್‌ಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,730