ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಬಾಲೇಶ್ವರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಬರ್ಗ h 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಭದ್ರಾಕ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಬೋಲಂಗೀರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಬೌಧ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಕಟಕ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ದಿಯೋಗ .್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಧೆಂಕನಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಗಜಪತಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಗಂಜಾಂ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಜಗತ್ಸಿಂಗ್‌ಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಜಜ್ಪುರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಕಲಹಂಡಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಕಂಧಮಾಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಕೇಂದ್ರಪಾರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಖೋರ್ಧಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಕೊರಪುತ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ನಬರಂಗಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ನಾಯಗ h 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ನುಪರ್ಹಾ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಪುರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ರಾಯಗಡ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಸಂಬಲ್ಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಸೋನಾಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 48,870
ಸುಂದರ್‌ಗ h 17 ಜನವರಿ 2022 48,870

ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಬಾಲೇಶ್ವರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಬರ್ಗ h 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಭದ್ರಾಕ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಬೋಲಂಗೀರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಬೌಧ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಕಟಕ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ದಿಯೋಗ .್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಧೆಂಕನಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಗಜಪತಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಗಂಜಾಂ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಜಗತ್ಸಿಂಗ್‌ಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಜಜ್ಪುರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಕಲಹಂಡಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಕಂಧಮಾಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಕೇಂದ್ರಪಾರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಖೋರ್ಧಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಕೊರಪುತ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ನಬರಂಗಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ನಾಯಗ h 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ನುಪರ್ಹಾ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಪುರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ರಾಯಗಡ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಸಂಬಲ್ಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಸೋನಾಪುರ 17 ಜನವರಿ 2022 63,390
ಸುಂದರ್‌ಗ h 17 ಜನವರಿ 2022 63,390