ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಬಾಲೇಶ್ವರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಬರ್ಗ h 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಭದ್ರಾಕ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಬೋಲಂಗೀರ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಬೌಧ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಕಟಕ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ದಿಯೋಗ .್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಧೆಂಕನಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಗಜಪತಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಗಂಜಾಂ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಜಗತ್ಸಿಂಗ್‌ಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಜಜ್ಪುರ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಕಲಹಂಡಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಕಂಧಮಾಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಕೇಂದ್ರಪಾರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಖೋರ್ಧಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಕೊರಪುತ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ನಬರಂಗಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ನಾಯಗ h 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ನುಪರ್ಹಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಪುರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ರಾಯಗಡ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಸಂಬಲ್ಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಸೋನಾಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,460
ಸುಂದರ್‌ಗ h 14 ಜುಲೈ 2024 73,460

ಒಡಿಶಾ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಬಾಲೇಶ್ವರ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಬರ್ಗ h 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಭದ್ರಾಕ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಬೋಲಂಗೀರ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಬೌಧ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಕಟಕ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ದಿಯೋಗ .್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಧೆಂಕನಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಗಜಪತಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಗಂಜಾಂ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಜಗತ್ಸಿಂಗ್‌ಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಜಜ್ಪುರ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಕಲಹಂಡಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಕಂಧಮಾಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಕೇಂದ್ರಪಾರ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಕಿಯೋಂ har ಾರ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಖೋರ್ಧಾ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಕೊರಪುತ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ನಬರಂಗಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ನಾಯಗ h 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ನುಪರ್ಹಾ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಪುರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ರಾಯಗಡ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಸಂಬಲ್ಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಸೋನಾಪುರ 14 ಜುಲೈ 2024 93,120
ಸುಂದರ್‌ಗ h 14 ಜುಲೈ 2024 93,120