ಉತ್ತರಕಾಶಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರಕಾಶಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

04 ಮಾರ್ಚ್ 2024
63,720
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
03 ಮಾರ್ಚ್ 2024 63,720 +10.00
02 ಮಾರ್ಚ್ 2024 63,710 +0.00
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 63,710 +1,070.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,640 +320.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,320 -90.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,410 +170.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,240 -160.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,400 +0.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,400 +10.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,390 +360.00
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,720
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,710
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,713
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,710
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (03 ಮಾರ್ಚ್) 63,720
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,920
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,430
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,237
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,920
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,640
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,430
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,640
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,414
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,430
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,700
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,730
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,100
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,543
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,300
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,290
ಉತ್ತರಕಾಶಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರಕಾಶಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

04 ಮಾರ್ಚ್ 2024
72,240.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
03 ಮಾರ್ಚ್ 2024 72,240 +0.00
02 ಮಾರ್ಚ್ 2024 72,240 +10.00
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 72,230 +1,010.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,220 +2,120.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,100 -360.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,460 -250.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,710 -1,000.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,710 +0.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,710 +10.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,700 +220.00
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,240
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,230
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,237
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,230
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (03 ಮಾರ್ಚ್) 72,240
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,370
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,100
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,961
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,370
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,220
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,390
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,910
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,195
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,390
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,380
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,730
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,370
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,583
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,720
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 74,340
ಉತ್ತರಕಾಶಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ