ಉತ್ತರಕಾಶಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರಕಾಶಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,100
+250.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,850 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,850 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,840 -310.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,150 -530.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,680 +1,110.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,570 +100.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,470 -50.00
31 ಜುಲೈ 2022 51,520 -1,320.00
30 ಜುಲೈ 2022 52,840 +310.00
29 ಜುಲೈ 2022 52,530 +590.00
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,680
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,470
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,916
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,470
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (07 ಆಗಸ್ಟ್) 51,850
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,370
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,520
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,013
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,730
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,520
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,940
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,400
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,104
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,070
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 51,940
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,990
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,070
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,936
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,490
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,140
ಉತ್ತರಕಾಶಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರಕಾಶಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
58,680.00
+1,170.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,510 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,510 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,500 -620.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,120 +370.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,750 +150.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,600 -770.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,370 +640.00
31 ಜುಲೈ 2022 57,730 -1,600.00
30 ಜುಲೈ 2022 59,330 +330.00
29 ಜುಲೈ 2022 59,000 +2,840.00
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 58,370
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,500
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,766
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,370
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (07 ಆಗಸ್ಟ್) 57,510
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,890
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,710
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,039
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,730
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,730
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,830
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,480
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,507
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,590
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,480
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,450
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,160
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,941
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,450
ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,370
ಉತ್ತರಕಾಶಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ