ಜಿರಿಬಾಮ್, ಮಣಿಪುರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಿರಿಬಾಮ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
57,960
-160.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,120 -750.00
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,870 -240.00
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,110 -260.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,370 +0.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,370 +10.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,360 +120.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,240 -560.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,800 +160.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,640 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,640 +240.00
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,800
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,120
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,334
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,730
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 58,120
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,780
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,540
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,205
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,590
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,690
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,270
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,510
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,473
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,510
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 60,270
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,430
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,380
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,381
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,430
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,500
ಜಿರಿಬಾಮ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಿರಿಬಾಮ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
70,870.00
+60.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 70,810 -1,150.00
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,960 -340.00
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,300 -1,220.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,520 +0.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,520 +10.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,510 +250.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,260 -140.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,400 +670.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,730 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,720 +420.00
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,150
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,810
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,740
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 75,140
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 70,810
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,720
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,180
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,369
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 74,370
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,720
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,740
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,210
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,924
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 70,210
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,810
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,290
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,580
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,748
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 73,010
ಜಿರಿಬಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 70,210
ಜಿರಿಬಾಮ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ