ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಕೇರಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ : ಚಿನ್ನದ ದರ

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,500
+110.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,390 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,380 +400.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,980 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,980 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,970 -320.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,290 -520.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,810 +1,110.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,700 +100.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,600 -50.00
31 ಜುಲೈ 2022 51,650 -1,320.00
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,810
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,600
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,122
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,600
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (09 ಆಗಸ್ಟ್) 52,390
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,500
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,650
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,139
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,850
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,650
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,070
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,520
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,232
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,200
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,070
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,120
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,190
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,062
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,620
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,260
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
58,880.00
-450.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,330 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,330 +1,670.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,660 +10.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,650 +0.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,650 -620.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,270 +370.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,900 +150.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,750 -760.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,510 +630.00
31 ಜುಲೈ 2022 57,880 -1,600.00
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,330
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,650
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,228
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,510
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (09 ಆಗಸ್ಟ್) 59,330
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,040
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,850
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,181
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,870
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,880
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,990
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,620
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,661
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,740
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,620
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,610
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,310
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,095
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,610
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,520
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ