ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಕೇರಳ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ : ಚಿನ್ನದ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
73,220
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,220 +770.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,450 +330.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,120 +0.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,120 +10.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 72,110 +280.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,830 +430.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,400 -100.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,500 +400.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 71,100 +340.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 70,760 +10.00
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,220
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,460
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,098
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 68,460
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 73,220
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 68,240
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,870
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 66,102
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,870
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 67,840
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,070
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,580
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,394
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 63,070
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,800
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,590
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,790
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,571
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,590
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,860
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
83,950.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,950 -330.00
15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 84,280 +790.00
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,490 +0.00
13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,490 +10.00
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,480 +170.00
11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,310 +260.00
10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,050 +210.00
09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,840 +560.00
08 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 82,280 +1,030.00
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 81,250 +10.00
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 84,280
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 75,900
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 81,704
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,900
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (16 ಏಪ್ರಿಲ್) 83,950
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,910
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,410
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,766
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,410
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 75,370
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,550
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,270
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,139
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,550
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,400
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,570
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,080
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,377
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,570
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,560
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ