ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 29 ಜನವರಿ 2022 49,500
ನಿಕೋಬಾರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,500
ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,500

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 29 ಜನವರಿ 2022 64,000
ನಿಕೋಬಾರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 64,000
ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 64,000