ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 73,850
ನಿಕೋಬಾರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,850
ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,850

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 90,180
ನಿಕೋಬಾರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,180
ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 90,180