ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,360
ನಿಕೋಬಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,360
ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,360

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡಿಗ್ಲಿಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,040
ನಿಕೋಬಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,040
ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,040