ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್, ಅಸ್ಸಾಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,370
+30.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,340 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,330 +400.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,930 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,930 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,920 -320.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,240 -520.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,760 +1,110.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,650 +100.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,550 -50.00
31 ಜುಲೈ 2022 51,600 -1,320.00
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,760
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,550
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,072
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,550
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (09 ಆಗಸ್ಟ್) 52,340
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,450
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,600
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,093
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,810
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,600
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,020
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,480
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,184
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,150
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,020
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,080
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,150
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,015
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,570
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,220
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
58,800.00
-480.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,280 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,270 +1,670.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,600 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,600 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,590 -620.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,210 +360.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,850 +160.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,690 -770.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,460 +640.00
31 ಜುಲೈ 2022 57,820 -1,610.00
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,280
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,590
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,172
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,460
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (09 ಆಗಸ್ಟ್) 59,280
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,980
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,800
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,128
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,820
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,820
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,930
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,570
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,603
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,690
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,570
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,550
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,250
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,039
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,550
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,460
ಕರೀಮ್‌ಗಂಜ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ