ತಮಿಳುನಾಡು : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತಮಿಳುನಾಡು : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಚೆನ್ನೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಕಡಲೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಧರ್ಮಪುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ದಿಂಡಿಗಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಈರೋಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಕನ್ನಿಯಕುಮಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಕರುರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಮಧುರೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ನಮಕ್ಕಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ನೀಲಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಸೇಲಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಶಿವಗಂಗ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಟೆನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ತಂಜಾವೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ತಿರುವರೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ತಿರುಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ವೆಲ್ಲೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290
ವಿರುದುನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,290

ತಮಿಳುನಾಡು : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಚೆನ್ನೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕಡಲೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಧರ್ಮಪುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ದಿಂಡಿಗಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಈರೋಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕನ್ನಿಯಕುಮಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕರುರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಮಧುರೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ನಮಕ್ಕಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ನೀಲಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಸೇಲಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಶಿವಗಂಗ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಟೆನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತಂಜಾವೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತಿರುವರೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತಿರುಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ವೆಲ್ಲೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ವಿರುದುನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840