ತಮಿಳುನಾಡು : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ತಮಿಳುನಾಡು : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತಮಿಳುನಾಡು : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಚೆನ್ನೈ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಕಡಲೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಧರ್ಮಪುರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ದಿಂಡಿಗಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಈರೋಡ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಕನ್ನಿಯಕುಮಾರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಕರುರು 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಮಧುರೈ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ನಮಕ್ಕಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ನೀಲಗಿರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಸೇಲಂ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಶಿವಗಂಗ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಟೆನಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ತಂಜಾವೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ತಿರುವರೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ತಿರುಪುರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ವೆಲ್ಲೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170
ವಿರುದುನಗರ 29 ಜನವರಿ 2022 49,170

ತಮಿಳುನಾಡು : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಚೆನ್ನೈ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಕಡಲೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಧರ್ಮಪುರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ದಿಂಡಿಗಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಈರೋಡ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಕಾಂಚೀಪುರಂ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಕನ್ನಿಯಕುಮಾರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಕರುರು 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಮಧುರೈ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ನಮಕ್ಕಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ನೀಲಗಿರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ರಾಮನಾಥಪುರಂ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಸೇಲಂ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಶಿವಗಂಗ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಟೆನಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ತಂಜಾವೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ತಿರುವರೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ತಿರುಪುರ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ತಿರುವಳ್ಳೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ವೆಲ್ಲೂರು 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ವಿಲುಪ್ಪುರಂ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580
ವಿರುದುನಗರ 29 ಜನವರಿ 2022 63,580