ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್, ಗುಜರಾತ್ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

07 ಜೂನ್ 2023
59,970
-60.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
06 ಜೂನ್ 2023 60,030 +180.00
05 ಜೂನ್ 2023 59,850 +240.00
04 ಜೂನ್ 2023 59,610 +10.00
03 ಜೂನ್ 2023 59,600 +0.00
02 ಜೂನ್ 2023 59,600 -660.00
01 ಜೂನ್ 2023 60,260 +10.00
31 ಮೇ 2023 60,250 +10.00
30 ಮೇ 2023 60,240 +510.00
29 ಮೇ 2023 59,730 +80.00
28 ಮೇ 2023 59,650 +10.00
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,260
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,600
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,825
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,260
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (06 ಜೂನ್) 60,030
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,670
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,640
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,595
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 60,090
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 60,250
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,320
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,600
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 60,324
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 59,600
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 60,090
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,840
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,040
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,862
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 55,960
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 59,600
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

07 ಜೂನ್ 2023
72,030.00
-90.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
06 ಜೂನ್ 2023 72,120 +50.00
05 ಜೂನ್ 2023 72,070 -100.00
04 ಜೂನ್ 2023 72,170 +0.00
03 ಜೂನ್ 2023 72,170 +10.00
02 ಜೂನ್ 2023 72,160 -630.00
01 ಜೂನ್ 2023 72,790 +470.00
31 ಮೇ 2023 72,320 +1,080.00
30 ಮೇ 2023 71,240 -30.00
29 ಮೇ 2023 71,270 -180.00
28 ಮೇ 2023 71,450 +10.00
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,790
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,070
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,247
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,790
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (06 ಜೂನ್) 72,120
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 78,090
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,360
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,863
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 75,500
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 72,320
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,280
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,310
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,912
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಏಪ್ರಿಲ್) 72,390
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಏಪ್ರಿಲ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಏಪ್ರಿಲ್) 75,500
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,380
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,930
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 67,070
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 64,540
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮಾರ್ಚ್) 72,380
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ