ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕಾರೈಕಲ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,250
ಮಹೇ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,250
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,250
ಯನಮ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 73,250

ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕಾರೈಕಲ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,990
ಮಹೇ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,990
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,990
ಯನಮ್ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 83,990