ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕಾರೈಕಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,410
ಮಹೇ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,410
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,410
ಯನಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,410

ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕಾರೈಕಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,030
ಮಹೇ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,030
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,030
ಯನಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 68,030