ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕಾರೈಕಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 49,020
ಮಹೇ 17 ಜನವರಿ 2022 49,020
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 49,020
ಯನಮ್ 17 ಜನವರಿ 2022 49,020

ಪುದುಚೇರಿ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕಾರೈಕಲ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,590
ಮಹೇ 17 ಜನವರಿ 2022 63,590
ಪಾಂಡಿಚೆರಿ 17 ಜನವರಿ 2022 63,590
ಯನಮ್ 17 ಜನವರಿ 2022 63,590