ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಇಡುಕ್ಕಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಕಣ್ಣೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಕಾಸರಗೋಡು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಕೊಲ್ಲಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಮಲಪ್ಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ತ್ರಿಶೂರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270
ವಯನಾಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,270

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಇಡುಕ್ಕಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕಣ್ಣೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕಾಸರಗೋಡು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕೊಲ್ಲಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಮಲಪ್ಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ತ್ರಿಶೂರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840
ವಯನಾಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,840