ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಇಡುಕ್ಕಿ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಕಣ್ಣೂರು 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಕಾಸರಗೋಡು 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಕೊಲ್ಲಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಮಲಪ್ಪುರಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ತ್ರಿಶೂರ್ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460
ವಯನಾಡ್ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 48,460

ಕೇರಳ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಲಪ್ಪುಳ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಎರ್ನಾಕುಲಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಇಡುಕ್ಕಿ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಕಣ್ಣೂರು 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಕಾಸರಗೋಡು 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಕೊಲ್ಲಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಕೊಟ್ಟಾಯಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಮಲಪ್ಪುರಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ಪಥನಂತಿಟ್ಟ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ತಿರುವನಂತಪುರಂ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ತ್ರಿಶೂರ್ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950
ವಯನಾಡ್ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 64,950