ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಬೆಂಗಳೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಬೆಲ್ಗಾಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಬಳ್ಳಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಬೀದರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಬಿಜಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ದವಾಂಗೆರೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಧಾರವಾಡ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಗಡಾಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಹಾಸನ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಹವೇರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಕೊಡಗು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಕೋಲಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಕೊಪ್ಪಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಮಂಡ್ಯ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಮೈಸೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ರಾಯಚೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ರಾಮನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಶಿಮೋಗ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ತುಮಕೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಉಡುಪಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230
ಯದ್ಗೀರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,230

ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಬೆಂಗಳೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಬೆಲ್ಗಾಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಬಳ್ಳಾರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಬೀದರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಬಿಜಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ದವಾಂಗೆರೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಧಾರವಾಡ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಗಡಾಗ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಹಾಸನ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಹವೇರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಕೊಡಗು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಕೋಲಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಕೊಪ್ಪಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಮಂಡ್ಯ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಮೈಸೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ರಾಯಚೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ರಾಮನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಶಿಮೋಗ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ತುಮಕೂರು 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಉಡುಪಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860
ಯದ್ಗೀರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,860