ಕರ್ನಾಟಕ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಬೆಂಗಳೂರು 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಬೆಲ್ಗಾಂ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಬಳ್ಳಾರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಬೀದರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಬಿಜಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ದವಾಂಗೆರೆ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಧಾರವಾಡ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಗಡಾಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಹಾಸನ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಹವೇರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಕೊಡಗು 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಕೋಲಾರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಕೊಪ್ಪಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಮಂಡ್ಯ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಮೈಸೂರು 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ರಾಯಚೂರು 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ರಾಮನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಶಿಮೋಗ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ತುಮಕೂರು 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಉಡುಪಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420
ಯದ್ಗೀರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,420

ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಬೆಂಗಳೂರು 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಬೆಲ್ಗಾಂ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಬಳ್ಳಾರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಬೀದರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಬಿಜಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ದವಾಂಗೆರೆ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಧಾರವಾಡ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಗಡಾಗ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಹಾಸನ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಹವೇರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಕೊಡಗು 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಕೋಲಾರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಕೊಪ್ಪಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಮಂಡ್ಯ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಮೈಸೂರು 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ರಾಯಚೂರು 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ರಾಮನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಶಿಮೋಗ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ತುಮಕೂರು 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಉಡುಪಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380
ಯದ್ಗೀರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,380