ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಬೆಂಗಳೂರು 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಬೆಲ್ಗಾಂ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಬಳ್ಳಾರಿ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಬೀದರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಬಿಜಾಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ದವಾಂಗೆರೆ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಧಾರವಾಡ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಗಡಾಗ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಹಾಸನ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಹವೇರಿ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಕೊಡಗು 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಕೋಲಾರ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಕೊಪ್ಪಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಮಂಡ್ಯ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಮೈಸೂರು 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ರಾಯಚೂರು 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ರಾಮನಗರ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಶಿಮೋಗ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ತುಮಕೂರು 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಉಡುಪಿ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540
ಯದ್ಗೀರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 73,540

ಕರ್ನಾಟಕ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಬೆಂಗಳೂರು 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಬೆಲ್ಗಾಂ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಬಳ್ಳಾರಿ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಬೀದರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಬಿಜಾಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ದವಾಂಗೆರೆ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಧಾರವಾಡ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಗಡಾಗ್ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಹಾಸನ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಹವೇರಿ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಕೊಡಗು 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಕೋಲಾರ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಕೊಪ್ಪಲ್ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಮಂಡ್ಯ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಮೈಸೂರು 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ರಾಯಚೂರು 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ರಾಮನಗರ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಶಿಮೋಗ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ತುಮಕೂರು 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಉಡುಪಿ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ್ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800
ಯದ್ಗೀರ್ 19 ಜುಲೈ 2024 89,800