ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್, ಗುಜರಾತ್ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,340
+40.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,300 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,290 +400.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,890 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,890 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,880 -320.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,200 -520.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,720 +1,110.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,610 +100.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,510 -50.00
31 ಜುಲೈ 2022 51,560 -1,320.00
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,720
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,510
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,032
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,510
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (09 ಆಗಸ್ಟ್) 52,300
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,410
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,560
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,053
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,770
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,560
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,980
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,440
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,144
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,110
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 51,980
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,040
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,110
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,977
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,530
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,180
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
58,610.00
-620.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,230 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,230 +1,670.00
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,560 +10.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,550 +0.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,550 -620.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,170 +370.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,800 +150.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,650 -760.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,410 +630.00
31 ಜುಲೈ 2022 57,780 -1,600.00
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,230
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,550
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,128
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,410
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (09 ಆಗಸ್ಟ್) 59,230
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,940
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,750
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,083
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,770
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,780
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,880
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,520
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,555
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,640
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,520
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,500
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,210
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,990
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,500
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,410
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ