ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್, ಗುಜರಾತ್ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023
61,260
-550.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,810 +0.00
09 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,810 +10.00
08 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 61,800 -730.00
07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 62,530 +120.00
06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 62,410 +180.00
05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 62,230 -180.00
04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 62,410 -950.00
03 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 63,360 +0.00
02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 63,360 +10.00
01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 63,350 +730.00
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,360
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,800
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,507
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,350
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (10 ಡಿಸೆಂಬರ್) 61,810
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 62,950
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 59,850
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 61,054
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 60,950
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 62,620
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 61,410
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 56,620
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,275
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 57,580
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 61,070
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,620
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,370
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,986
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,560
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 57,570
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023
71,700.00
-720.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 72,420 +10.00
09 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 72,410 +0.00
08 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 72,410 -1,830.00
07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 74,240 -380.00
06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 74,620 -600.00
05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 75,220 -760.00
04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 75,980 -1,810.00
03 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 77,790 +0.00
02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 77,790 +10.00
01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 77,780 +410.00
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,790
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,410
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 75,066
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,780
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (10 ಡಿಸೆಂಬರ್) 72,420
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,370
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,190
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,774
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ನವೆಂಬರ್) 71,480
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ನವೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ನವೆಂಬರ್) 77,370
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,040
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 66,810
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 70,688
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 69,870
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 71,830
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,930
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,860
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,272
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 74,920
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 69,870
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ