ಉದಲ್ಗುರಿ, ಅಸ್ಸಾಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉದಲ್ಗುರಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

04 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022
51,960
+770.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
03 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 51,190 +920.00
02 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 50,270 +0.00
01 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 50,270 +10.00
30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 50,260 +80.00
29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 50,180 +160.00
28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 50,020 +440.00
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 49,580 +190.00
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 49,390 -270.00
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 49,660 +10.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 49,650 +0.00
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 51,190
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 50,270
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 50,577
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 50,270
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (03 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 51,190
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 50,830
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 49,390
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 50,111
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 50,220
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 50,260
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,760
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 50,900
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 51,868
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,550
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 50,900
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,450
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,600
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,093
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,810
ಉದಲ್ಗುರಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,600
ಉದಲ್ಗುರಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉದಲ್ಗುರಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

04 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022
62,240.00
+1,290.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
03 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 60,950 +4,030.00
02 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 56,920 +0.00
01 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 56,920 +10.00
30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 56,910 +790.00
29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 56,120 -440.00
28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 56,560 +1,100.00
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 55,460 +120.00
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 55,340 -950.00
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 56,290 +0.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 56,290 +0.00
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,950
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 56,920
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,263
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 56,920
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (03 ಅಕ್ಟೋಬರ್) 60,950
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 58,030
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 52,460
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 55,544
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 52,460
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 56,910
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,560
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 54,140
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,051
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,460
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 54,140
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,980
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,800
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,128
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,820
ಉದಲ್ಗುರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,820
ಉದಲ್ಗುರಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ