ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಅನುಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಬಾಲಘಾಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಬಾರ್ವಾನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಬೆತುಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಭೈಂಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಭೋಪಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
Hat ತ್ರಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಚಿಂದ್ವಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ದಮೋಹ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಡಾಟಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ದೇವಾಸ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಧಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ದಿಂಡೋರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಗುಣ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಹರ್ದಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಇಂದೋರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಜಬಲ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಜಾಬುವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಕಟ್ನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಖಾಂಡ್ವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಖಾರ್ಗೋನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಮಾಂಡ್ಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಮೊರೆನಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ನೀಮಚ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಪನ್ನಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ರೈಸನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ರಾಜ್‌ಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ರತ್ನಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ರೇವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಸಾಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಸತ್ನಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಸೆಹೋರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಸಿಯೋನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಶಹ್ದೋಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಶಾಜಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಶಿಯೋಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಶಿವಪುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಸಿಧಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ಉಮರಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180
ವಿದಿಶಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,180

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಅನುಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಬಾಲಘಾಟ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಬಾರ್ವಾನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಬೆತುಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಭೈಂಡ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಭೋಪಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
Hat ತ್ರಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಚಿಂದ್ವಾರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ದಮೋಹ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಡಾಟಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ದೇವಾಸ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಧಾರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ದಿಂಡೋರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಗುಣ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಹರ್ದಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಇಂದೋರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಜಬಲ್ಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಜಾಬುವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಕಟ್ನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಖಾಂಡ್ವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಖಾರ್ಗೋನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಮಾಂಡ್ಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಮೊರೆನಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ನೀಮಚ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಪನ್ನಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ರೈಸನ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ರಾಜ್‌ಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ರತ್ನಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ರೇವಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಸಾಗರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಸತ್ನಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಸೆಹೋರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಸಿಯೋನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಶಹ್ದೋಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಶಾಜಾಪುರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಶಿಯೋಪುರ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಶಿವಪುರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಸಿಧಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ಉಮರಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710
ವಿದಿಶಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,710