ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಅನುಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಬಾಲಘಾಟ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಬಾರ್ವಾನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಬೆತುಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಭೈಂಡ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಭೋಪಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
Hat ತ್ರಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಚಿಂದ್ವಾರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ದಮೋಹ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಡಾಟಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ದೇವಾಸ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಧಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ದಿಂಡೋರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಗುಣ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಹರ್ದಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಇಂದೋರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಜಬಲ್ಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಜಾಬುವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಕಟ್ನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಖಾಂಡ್ವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಖಾರ್ಗೋನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಮಾಂಡ್ಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಮೊರೆನಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ನೀಮಚ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಪನ್ನಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ರೈಸನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ರಾಜ್‌ಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ರತ್ನಂ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ರೇವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಸಾಗರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಸತ್ನಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಸೆಹೋರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಸಿಯೋನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಶಹ್ದೋಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಶಾಜಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಶಿಯೋಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಶಿವಪುರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಸಿಧಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ಉಮರಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430
ವಿದಿಶಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,430

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಅನುಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಬಾಲಘಾಟ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಬಾರ್ವಾನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಬೆತುಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಭೈಂಡ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಭೋಪಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
Hat ತ್ರಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಚಿಂದ್ವಾರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ದಮೋಹ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಡಾಟಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ದೇವಾಸ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಧಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ದಿಂಡೋರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಗುಣ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಹರ್ದಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಇಂದೋರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಜಬಲ್ಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಜಾಬುವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಕಟ್ನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಖಾಂಡ್ವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಖಾರ್ಗೋನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಮಾಂಡ್ಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಮೊರೆನಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ನೀಮಚ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಪನ್ನಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ರೈಸನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ರಾಜ್‌ಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ರತ್ನಂ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ರೇವಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಸಾಗರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಸತ್ನಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಸೆಹೋರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಸಿಯೋನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಶಹ್ದೋಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಶಾಜಾಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಶಿಯೋಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಶಿವಪುರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಸಿಧಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ಉಮರಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390
ವಿದಿಶಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,390