ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಅನುಪುರ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಬಾಲಘಾಟ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಬಾರ್ವಾನಿ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಬೆತುಲ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಭೈಂಡ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಭೋಪಾಲ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
Hat ತ್ರಪುರ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಚಿಂದ್ವಾರ 24 ಮೇ 2024 71,790
ದಮೋಹ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಡಾಟಿಯಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ದೇವಾಸ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಧಾರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ದಿಂಡೋರಿ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಗುಣ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಹರ್ದಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಇಂದೋರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಜಬಲ್ಪುರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಜಾಬುವಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಕಟ್ನಿ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಖಾಂಡ್ವಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಖಾರ್ಗೋನ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಮಾಂಡ್ಲಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಮೊರೆನಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 24 ಮೇ 2024 71,790
ನೀಮಚ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಪನ್ನಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ರೈಸನ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ರಾಜ್‌ಗ h 24 ಮೇ 2024 71,790
ರತ್ನಂ 24 ಮೇ 2024 71,790
ರೇವಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಸಾಗರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಸತ್ನಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಸೆಹೋರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಸಿಯೋನಿ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಶಹ್ದೋಲ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಶಾಜಾಪುರ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಶಿಯೋಪುರ್ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಶಿವಪುರಿ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಸಿಧಿ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 24 ಮೇ 2024 71,790
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 24 ಮೇ 2024 71,790
ಉಮರಿಯಾ 24 ಮೇ 2024 71,790
ವಿದಿಶಾ 24 ಮೇ 2024 71,790

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಅನುಪುರ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಅಶೋಕ್‌ನಗರ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಬಾಲಘಾಟ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಬಾರ್ವಾನಿ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಬೆತುಲ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಭೈಂಡ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಭೋಪಾಲ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
Hat ತ್ರಪುರ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಚಿಂದ್ವಾರ 24 ಮೇ 2024 90,440
ದಮೋಹ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಡಾಟಿಯಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ದೇವಾಸ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಧಾರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ದಿಂಡೋರಿ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಗುಣ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಹರ್ದಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಇಂದೋರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಜಬಲ್ಪುರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಜಾಬುವಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಕಟ್ನಿ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಖಾಂಡ್ವಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಖಾರ್ಗೋನ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಮಾಂಡ್ಲಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಮೊರೆನಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 24 ಮೇ 2024 90,440
ನೀಮಚ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಪನ್ನಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ರೈಸನ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ರಾಜ್‌ಗ h 24 ಮೇ 2024 90,440
ರತ್ನಂ 24 ಮೇ 2024 90,440
ರೇವಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಸಾಗರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಸತ್ನಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಸೆಹೋರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಸಿಯೋನಿ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಶಹ್ದೋಲ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಶಾಜಾಪುರ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಶಿಯೋಪುರ್ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಶಿವಪುರಿ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಸಿಧಿ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಟಿಕಮ್‌ಗ h 24 ಮೇ 2024 90,440
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 24 ಮೇ 2024 90,440
ಉಮರಿಯಾ 24 ಮೇ 2024 90,440
ವಿದಿಶಾ 24 ಮೇ 2024 90,440