ಸೆರ್ಚಿಪ್, ಮಿಜೋರಾಂ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸೆರ್ಚಿಪ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
52,300
+270.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,030 +10.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,020 +0.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,020 -310.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,330 -530.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,860 +1,120.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,740 +90.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,650 -50.00
31 ಜುಲೈ 2022 51,700 -1,320.00
30 ಜುಲೈ 2022 53,020 +310.00
29 ಜುಲೈ 2022 52,710 +600.00
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,860
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,650
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,093
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,650
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (07 ಆಗಸ್ಟ್) 52,030
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,550
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,700
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,187
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,900
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,700
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,120
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,570
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,277
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,250
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,120
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,170
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,240
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,109
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,670
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,310
ಸೆರ್ಚಿಪ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸೆರ್ಚಿಪ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
58,700.00
+990.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,710 +0.00
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,710 +10.00
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,700 -620.00
04 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,320 +370.00
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,950 +150.00
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,800 -770.00
01 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,570 +640.00
31 ಜುಲೈ 2022 57,930 -1,610.00
30 ಜುಲೈ 2022 59,540 +340.00
29 ಜುಲೈ 2022 59,200 +2,850.00
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 58,570
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,700
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 57,966
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,570
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (07 ಆಗಸ್ಟ್) 57,710
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,090
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,900
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,234
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,930
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,930
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 64,040
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,680
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,716
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,800
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,680
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,670
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,360
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,152
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,670
ಸೆರ್ಚಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,580
ಸೆರ್ಚಿಪ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ