ತೆಲಂಗಾಣ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ತೆಲಂಗಾಣ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಹೈದರಾಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಜಂಗಾಂವ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಕರೀಮ್ ನಗರ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಖಮ್ಮಂ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಮೆಡಕ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ನಲ್ಗೊಂಡ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ನಿರ್ಮಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ವಿಕರಾಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ವನಪರ್ತಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ವಾರಂಗಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 49,110

ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಹೈದರಾಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಜಂಗಾಂವ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಕರೀಮ್ ನಗರ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಖಮ್ಮಂ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಮೆಡಕ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ನಲ್ಗೊಂಡ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ನಿರ್ಮಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ವಿಕರಾಬಾದ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ವನಪರ್ತಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ವಾರಂಗಲ್ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 29 ಜನವರಿ 2022 63,490