ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಹೈದರಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಜಂಗಾಂವ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಕರೀಮ್ ನಗರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಖಮ್ಮಂ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಮೆಡಕ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ನಲ್ಗೊಂಡ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ನಿರ್ಮಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ವಿಕರಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ವನಪರ್ತಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ವಾರಂಗಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 73,550

ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಹೈದರಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಜಂಗಾಂವ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಕರೀಮ್ ನಗರ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಖಮ್ಮಂ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಮೆಡಕ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ನಲ್ಗೊಂಡ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ನಿರ್ಮಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ವಿಕರಾಬಾದ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ವನಪರ್ತಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ವಾರಂಗಲ್ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 14 ಜುಲೈ 2024 93,250