ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಹೈದರಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಜಂಗಾಂವ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಕರೀಮ್ ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಖಮ್ಮಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಮೆಡಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ನಲ್ಗೊಂಡ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ನಿರ್ಮಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ವಿಕರಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ವನಪರ್ತಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ವಾರಂಗಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,140

ತೆಲಂಗಾಣ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಭದ್ರಾಡ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಹೈದರಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಜಂಗಾಂವ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲ್ಪಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಕರೀಮ್ ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಖಮ್ಮಂ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಮಹಾಬೂಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಮೆಡಕ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ನಲ್ಗೊಂಡ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ನಿರ್ಮಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ರಂಗರೆಡ್ಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ವಿಕರಾಬಾದ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ವನಪರ್ತಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ವಾರಂಗಲ್ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ವಾರಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610
ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,610