ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,380
ಬೆಲೋನಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,380
ಧಲೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,380
ಧರ್ಮನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,380
ಗೋಮತಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,380
ಖೋವಾಯಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,380
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,380
ಉನಕೋಟಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 57,380

ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,990
ಬೆಲೋನಿಯಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,990
ಧಲೈ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,990
ಧರ್ಮನಗರ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,990
ಗೋಮತಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,990
ಖೋವಾಯಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,990
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,990
ಉನಕೋಟಿ 08 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 67,990