ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 22 ಜೂನ್ 2024 71,960
ಬೆಲೋನಿಯಾ 22 ಜೂನ್ 2024 71,960
ಧಲೈ 22 ಜೂನ್ 2024 71,960
ಧರ್ಮನಗರ 22 ಜೂನ್ 2024 71,960
ಗೋಮತಿ 22 ಜೂನ್ 2024 71,960
ಖೋವಾಯಿ 22 ಜೂನ್ 2024 71,960
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 22 ಜೂನ್ 2024 71,960
ಉನಕೋಟಿ 22 ಜೂನ್ 2024 71,960

ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 22 ಜೂನ್ 2024 89,820
ಬೆಲೋನಿಯಾ 22 ಜೂನ್ 2024 89,820
ಧಲೈ 22 ಜೂನ್ 2024 89,820
ಧರ್ಮನಗರ 22 ಜೂನ್ 2024 89,820
ಗೋಮತಿ 22 ಜೂನ್ 2024 89,820
ಖೋವಾಯಿ 22 ಜೂನ್ 2024 89,820
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 22 ಜೂನ್ 2024 89,820
ಉನಕೋಟಿ 22 ಜೂನ್ 2024 89,820