ತ್ರಿಪುರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ತ್ರಿಪುರ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ತ್ರಿಪುರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,610
ಬೆಲೋನಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,610
ಧಲೈ 25 ಜನವರಿ 2022 49,610
ಧರ್ಮನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,610
ಗೋಮತಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,610
ಖೋವಾಯಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,610
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,610
ಉನಕೋಟಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,610

ತ್ರಿಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ತಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,630
ಬೆಲೋನಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,630
ಧಲೈ 25 ಜನವರಿ 2022 66,630
ಧರ್ಮನಗರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,630
ಗೋಮತಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,630
ಖೋವಾಯಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,630
ಸೆಪಾಹಿಜಲಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,630
ಉನಕೋಟಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,630