ಬಿಹಾರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ, ಬಿಹಾರ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು, ಬಿಹಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಬಿಹಾರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಹಾರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರೇರಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಅರ್ವಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
U ರಂಗಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಬಂಕಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಭೋಜ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಬಕ್ಸಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
Hap ಾಪ್ರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ದರ್ಭಂಗ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಗಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಜಮುಯಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಕೈಮೂರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಕತಿಹಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಖಗರಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಕಿಶಂಗಂಜ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಲಖಿಸರೈ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಮಾಧೇಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಮಧುಬನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಮೋತಿಹಾರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಮುಂಗರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ನಳಂದ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ನವಾಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಪಾಟ್ನಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ರೋಹ್ತಾಸ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಸಹರ್ಸಾ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಶೇಖ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಶಿಯೋಹರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಸಿವಾನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ಸುಪಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350
ವೈಶಾಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 49,350

ಬಿಹಾರ : ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರೇರಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಅರ್ವಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
U ರಂಗಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಬಂಕಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಭೋಜ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಬಕ್ಸಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
Hap ಾಪ್ರಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ದರ್ಭಂಗ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಗಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಜಮುಯಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಕೈಮೂರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಕತಿಹಾರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಖಗರಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಕಿಶಂಗಂಜ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಲಖಿಸರೈ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಮಾಧೇಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಮಧುಬನಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಮೋತಿಹಾರಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಮುಂಗರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ನಳಂದ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ನವಾಡಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಪಾಟ್ನಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಪೂರ್ಣಿಯಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ರೋಹ್ತಾಸ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಸಹರ್ಸಾ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಶೇಖ್‌ಪುರ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಶಿಯೋಹರ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಸಿವಾನ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ಸುಪಾಲ್ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290
ವೈಶಾಲಿ 25 ಜನವರಿ 2022 66,290