ಸೀತಾಮರ್ಹಿ, ಬಿಹಾರ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸೀತಾಮರ್ಹಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
58,130
-460.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,590 -240.00
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,830 -260.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,090 +10.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,080 +0.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,080 +120.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,960 -550.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,510 +150.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,360 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,350 +240.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,110 +0.00
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,510
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,590
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,098
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,450
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 58,590
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,500
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,270
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,925
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,300
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,410
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,980
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,230
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,191
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,230
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 59,980
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,140
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,110
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,100
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,140
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,220
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸೀತಾಮರ್ಹಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
70,750.00
-870.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,620 -340.00
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,960 -1,220.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,180 +10.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,170 +10.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,160 +250.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,910 -140.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,050 +670.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,380 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,380 +430.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,950 +0.00
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,790
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,680
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,468
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 74,780
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 71,620
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,360
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,850
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,025
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 74,010
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,360
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,370
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,880
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,571
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 69,880
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,450
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,930
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,250
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,406
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,660
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 69,870
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ