ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

03 ಮಾರ್ಚ್ 2024
63,860
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
02 ಮಾರ್ಚ್ 2024 63,860 +0.00
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 63,860 +1,070.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,790 +320.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,470 -90.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,560 +170.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,390 -160.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,550 +0.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,550 +10.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,540 +360.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 62,180 -160.00
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,860
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 63,860
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,860
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 63,860
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (02 ಮಾರ್ಚ್) 63,860
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,070
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,570
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,385
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 63,070
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 62,790
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,580
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,780
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,563
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 63,580
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 62,850
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,880
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 61,250
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,692
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,450
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 63,440
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

03 ಮಾರ್ಚ್ 2024
72,410.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
02 ಮಾರ್ಚ್ 2024 72,410 +10.00
01 ಮಾರ್ಚ್ 2024 72,400 +1,010.00
29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 71,390 +2,130.00
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,260 -360.00
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,620 -250.00
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 69,870 -1,010.00
25 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,880 +0.00
24 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,880 +10.00
23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,870 +230.00
22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 70,640 -450.00
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,410
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 72,400
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,405
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮಾರ್ಚ್) 72,400
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮಾರ್ಚ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (02 ಮಾರ್ಚ್) 72,410
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 72,540
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,260
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,129
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಫೆಬ್ರವರಿ) 72,540
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಫೆಬ್ರವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (29 ಫೆಬ್ರವರಿ) 71,390
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,560
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,070
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,367
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜನವರಿ) 74,560
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜನವರಿ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜನವರಿ) 72,550
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 77,920
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,540
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 74,761
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಡಿಸೆಂಬರ್) 77,900
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಡಿಸೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಡಿಸೆಂಬರ್) 74,520
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ