ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಚಿನ್ನದ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
51,910
+250.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 51,660 -340.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,000 -720.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,720 +0.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,720 +0.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,720 +10.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,710 +270.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,440 +100.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,340 -40.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,380 +0.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 52,380 +410.00
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 52,800
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,600
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,256
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 51,600
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 51,660
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,490
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,640
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,133
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 51,850
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 51,640
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,060
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,520
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,224
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 52,190
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 52,060
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 53,120
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 51,190
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 52,056
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 52,610
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 52,260
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

18 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
57,490.00
+300.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 57,190 -830.00
16 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,020 -1,590.00
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,610 +10.00
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,600 +0.00
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,600 +10.00
12 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,590 +950.00
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 58,640 -570.00
10 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,210 -120.00
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,330 +10.00
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 59,320 +1,670.00
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,610
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 57,190
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,556
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 58,510
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (17 ಆಗಸ್ಟ್) 57,190
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,030
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 55,840
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,174
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 59,870
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 57,870
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 63,980
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,620
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 62,652
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 62,730
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 60,620
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 65,600
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 60,300
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 63,087
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಮೇ) 65,600
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಮೇ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಮೇ) 63,510
ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ