ಸುರ್ಗುಜಾ, Hatt ತ್ತೀಸ್‌ಗ h : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಸುರ್ಗುಜಾ : ಚಿನ್ನದ ದರ

26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
58,840
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,840 -260.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,100 +10.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,090 +0.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,090 +120.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,970 -550.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,520 +150.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,370 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,360 +240.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,120 +0.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,120 +10.00
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,520
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,680
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,128
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,460
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 58,840
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,500
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,270
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 58,932
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,310
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,420
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,990
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,240
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,200
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,240
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 59,990
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,150
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,110
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,108
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,150
ಸುರ್ಗುಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,230
ಸುರ್ಗುಜಾ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಸುರ್ಗುಜಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
71,970.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,970 -1,220.00
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,190 +10.00
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,180 +10.00
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,170 +250.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,920 -140.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,060 +670.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,390 +0.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,390 +430.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,960 +0.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,960 +10.00
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,800
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,690
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,512
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 74,790
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 71,970
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,370
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,860
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,035
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 74,020
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,370
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,380
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 69,890
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,582
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 69,890
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,460
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 73,940
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,260
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,416
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 72,670
ಸುರ್ಗುಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 69,880
ಸುರ್ಗುಜಾ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ