ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ : ಚಿನ್ನದ ದರ

23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
59,380
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,380 +120.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,260 -550.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,810 +150.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,660 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,650 +240.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,410 +0.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,410 +10.00
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 59,400 +430.00
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,970 -20.00
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 58,990 -40.00
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,810
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,970
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,435
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,750
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 59,380
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 59,800
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,560
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,222
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 59,600
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 59,710
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,280
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,520
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,490
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 58,520
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 60,280
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 60,450
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 58,400
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 59,399
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 60,450
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 58,520
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
73,530.00
+0.00
ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,530 +250.00
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,280 -140.00
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 73,420 +670.00
19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,750 +10.00
18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,740 +420.00
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,320 +10.00
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,310 +10.00
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 72,300 +1,260.00
14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,040 -500.00
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 71,540 -490.00
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,170
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 71,040
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,832
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 75,160
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 73,530
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 75,740
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,200
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 72,389
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಆಗಸ್ಟ್) 74,390
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಆಗಸ್ಟ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಆಗಸ್ಟ್) 75,740
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 76,760
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 70,230
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 73,943
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜುಲೈ) 70,230
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜುಲೈ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (31 ಜುಲೈ) 75,830
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 74,310
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ 68,600
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 71,767
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (01 ಜೂನ್) 73,030
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಜೂನ್ : ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ (30 ಜೂನ್) 70,220
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ